ANBI

ANBI STICHTING IN LIQUIDATIE. DE ANBI-STICHTING IS OPGEHEVEN PER 1 SEPTEMBER 2018 (IVM BEËINDIGEN ACTIVITEITEN) MET EEN EINDSALDO VAN € 0,-

 

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften (www.belastingdienst.nl):

  • U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften aan een culturele ANBI:
Regel 1
Regel 2

Stichting Fantasten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

RSIN: 817228494

Bestuur:
Morwenna Marcus (voorzitter)
Nienke Postmus (penningmeester)
Inge Brouwer (secretaris)

Lees hier ons Beleidsplan Fantasten 2015-2017 inclusief verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Beloningsbeleid: Al het personeel (tijdelijke arbeidscontracten) en alle opdrachtnemers van de Stichting Fantasten worden vergoed (voor zover ons budget dat toelaat) met in ogenschouw nemend de richtlijnen van de CAO theater. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling Stichting Fantasten (art 2 Statuten):
De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van beeldend theater en het begeleiden en ondersteunen van de beoefenaren daarvan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband  houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het verzorgen van financiële bijdragen, alsmede het verrichten van alle handelingen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn, ten behoeve van beeldend theater dan wel de beoefenaren daarvan;
– het verwerven van vermogen van particulieren, instellingen en organisaties ten behoeve van voormeld doel;
– het doen opvoeren van theatervoorstellingen

Fantasten Jaarrekening 2013

Fantasten Jaarrekening 2014

Fantasten Jaarrekening 2015

Fantasten Jaarrekening 2016

Balans Winst en Verliesrekening 2017